vrh

Statut

S T A T U T

UDRUGE  PODUZETNIKA

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom UDRUGE PODUZETNIKA (u daljnjem tekstu: Statut Udruge) uređuje se status, naziv sjedište i područje na kojem Udruga djeluje, zastupanje i predstavljanje Udruge, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Udruge, članstvo i članarina te prava i obveze članova Udruge, unutarnje ustrojstvo Udruge te njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti njihovih članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti Udruge, način stjecanja imovine, prestanak Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge te druga pitanja od značaja za rad Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: UDRUGA PODUZETNIKA

Skraćeni naziv glasi: UP

Na stranome jeziku: ASSOCIATION OF BUSINESS ENTREPRENEURS

Sjedište Udruge je u Trnovcu, Bartolovečka 78

Članak 3.

Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar nadležnog tijela državne uprave.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti dopredsjednik ili neki od članova izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju u granicama danim ovlaštenjima.

Članak 4.

Udruga ima svoj znak kojeg čine šest krugova sa pomaknutim središtem naizmjenične tamno crvene i bijele boje koji se većim djelom preklapaju. Pomak centra započinje u centru najvećeg kruga, a završava o donjem desnom djelu najvećeg kruga. Krugovi su zaokruženi tankim sivim obodom. Ispod znaka piše crnim štampanim slovima UDRUGA PODUZETNIKA, a ispod hrvatskog naziva se može dodati engleski prijevod ASSOCIATION OF BUSINESS ENTREPRENEURS, a boje koje se koriste su crna, siva, bijela i tamno crvena.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, veličine 35 mm i sadrži naziv, sjedište i znak Udruge.

Članak 6.

U udruzi nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Udruge osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

II . CILJ I DJELATNOST UDRUGE

Članak 8.

Cilj Udruge je:

 • promicanje i unapređivanje poduzetništva i poduzetničke kulture
 • zaštita i promicanje prava i interese svojih članova na području RH
 • promicanje ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde
 • promicanje i unapređivanje informatizacije i informatičke kulture među poduzetnicima
 • promicanje i unapređivanje ekološke svijesti – održivi razvoj
 • poticanje i provođenje inicijativa koje pridonose gospodarskom i kulturnom razvitku na području Republike Hrvatske

Članak 9.

Djelatnost udruge kojima se ostvaruje cilj iz prethodnog članka ovog Statuta su:

 • povezivanje i okupljanje poduzetnika zainteresiranih za zajednički rad na razvoju gospodarstva, i realizaciji različitih projekata na području djelovanja udruge.
 • Organizacija savjetovanja, predavanja, seminari, prezentacija, okruglih stolova, tribina i drugih stručnih skupova o problemima i temama.
 • Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa, obavljanjem savjetodavne i druge pomoći svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.
 • Briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova te organiziranje edukacija i praktičkih radova za članove udruge
 • Predlaganje projekata značajnih za područje na kojem djeluje, kao i šire
 • Ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, kao i s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, objavljivanje članaka i povremenih publikacija sukladno sa Zakonom.
 • Ostale aktivnosti koje bi mogle doprinijeti ostvarivanju cilja osnivanja udruge sukladno Zakonu

Članak 10.

Udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća, obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima. Udruga može utemeljivati trgovačka društva, sukladno Zakonu i odlukama Skupštine. Odluku o tome donosi izvršni odbor.

III. ČLANSTVO

Članak 11.

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Član Udruge može biti: redovni, počasni i podupiratelj.

Članak 12.

Redovni član Udruge može biti svaki poduzetnik koji ima sjedište na području djelovanja Udruge. Redovni član Udruge mogu biti poslovno sposobne fizičke osobe poduzetnici, te pravne osobe, koje su zainteresirane za rad u Udruzi i koje prihvaćaju Statut i opće akte Udruge. Član Udruge može biti i strani poduzetnik koji na području djelovanja Udruge ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na području djelovanja Udruge u skladu s važećim propisima.

Predstavnik pravne osobe članice udruge imenuje jednu osobu ovlaštenu za zastupanje pravne osobe.

 • Počasni članovi mogu postati osobe koje su svojim doprinosom ostvarili razvoj Udruge.
 • Članovi podupiratelji mogu postati one osobe koje svojim radom ili materijalnom potporom podupiru rad Udruge. Počasni članovi i članovi podupiratelji imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine Udruge i drugim oblicima njenog djelovanja bez prava glasa.

Članak 13.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Izvršni odbor po primitku molbe za prijem kandidata. Uz zamolbu je dužan priložiti:

 • izjavu o posjedovanju prava osnivača ili vlasnika gospodarskih subjekata ( obrt, trgovačko društvo i sl. ).
 • osnovne podatke o strukturi i aktivnosti;
 • životopis poduzetnika (osnivača ili vlasnika gospodarskog subjekta)

Odluka o prijemu u podupirajuće članstvo donosi Izvršni odbor po primitku molbe za prijem kandidata. Uz zamolbu je dužan priložiti:

 • životopis podupiratelja

Odluka o prijemu u poasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvržnog odbora. U Udruzi se vodi popis članova. O obliku i sadržaju popisa i način njegovog vođenja odlučuje Izvršni odbor Udruge.

Članak 14.

Prava i obveze članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge
 • da budu izvješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno – financijskom poslovanju
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarenju njenih djelatnosti
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njenih tijela
 • da se pridržavaju odredbi svog Statuta i drugih općih akata Udruge
 • da redovito plaćaju članarinu
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva
 • ako je član izgubio status poduzetnika (da više nije osnivač pravne osobe ili vlasnik obrta)
 • ako član ne ispuni financijsku obvezu prema Udruzi u roku 3 mjeseca od dana nakon roka u kojem je bila dužna ispuniti obvezu;

Članak 16.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili naruši ugled Udruge. Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Udruge. Isključeni  član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka konačna.

 

IV. UPRAVLJANJE POSLOVIMA UDRUGE

1. Zajedničke odredbe

Članak 17.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

2. Tijela Udruge

Članak 18.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Predsjednik,
 • Nadzorni odbor.

2.0.  Skupština

Članak 19.

Skupština je najviši organ upravljanja Udrugom.

Članak 20.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Predstavnik pravne osobe je za svaku sjednicu Skupštine dužan imati punomoć ovjerenu od člana kojeg zastupa.

Članak 21.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje redovna Skupština.

Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odluke su pravovaljane ako je dvije trećine prisutnih članova glasovalo « ZA» ili « PROTIV » prijedloga.

U slučaju nedostatka kvoruma čeka se 30 minuta i nakon toga, ako je nazočno najmanje trećina ukupnog broja članova, nazočni članovi čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani, osim u slučaju donošenja statuta i biranje predsjednika.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 22.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu skupštinu.

 • kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
 • na temelju zaključka Izvršnog odbora,
 • na zahtjev najmanje jedne četvrtine članova,
 • na zahtjev Nadzornog odbora.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 1. ovog članka  u roku od 30 dana od predlagačevog zahtjeva sazvat će je predlagač.

U izvanrednim situacijama sjednicu Skupštine može sazvati Nadzorni odbor.

Skupštinu saziva predsjednik dostavljanjem pismenog poziva. Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za skupštinu upućuje se predstavnicima najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima, koja zbog svog značenja iziskuju prosudbenu raspravu, materijali za raspravu upućuju se najmanje 7 dana prije održavanja skupštine.

U izuzetnim situacijama sazivač može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Članak 23. 

U radu Skupštine mogu sudjelovati gosti koje poziva na Skupštinu sazivač.

Članak 24.

Skupština:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom;
 • utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Udruge;
 • donosi financijski plan i utvrđuje završni račun;
 • odlučuje o žalbama članova u drugom stupnju;
 • bira i razrješava predsjednika, članove Izvršnog i Nadzornog odbora;
 • razmatra aktualna pitanja iz rada Udruge, zauzima stavove, te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti ;
 • proglašava počasne i podupirajuće članove Udruge;
 • razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela;
 • donosi poslovnik o radu;
 • odlučuje o prestanku postojanja udruge;
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

  2. 1. Izvršni odbor

Članak 25.

Izvršni odbor je izvršni i upravni organ udruge koji između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Udruge.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Članak 26.

Izvršni odbor ima 7 članova.

Članovi Izvršnog odbora biraju se, na prijedlog predsjednika, iz redova članova Skupštine, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Predsjednik je član Udruge, ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora i predsjednik Skupštine.

Članak 27.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik kojeg je ovlastio predsjednik iz kruga Izvršnog odbora.

Članak 28.

Sjednice izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik, a u slučaju spriječenosti u  izuzetnim slučajevima i dopredsjednik.

Članak 29.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 30.

Članovi Izvršnog odbora su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cijelosti.

Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut, politiku koju je utvrdila Skupština ili ako je nije izvršio odluke skupštine.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu, ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti najmanje desetina članova Skupštine, odnosno predsjednik.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Članak 31.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi skupština;
 • priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština;
 • bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici Udruge;
 • razmatra rad predsjednika Udruge u drugim organizacijama
 • imenuje i razrješava tajnika;
 • organizira rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine;
 • provodi ili osigurava provođenje odluke Skupštine;
 • donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Udruge i izvršavanje programa Udruge ako ovim statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine;
 • odlučuje o primanju i isključivanju iz članstva ;
 • utvrđuje prijedlog kriterija za dodjelu financijskih sredstava;
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Udruge;
 • izvršava financijski plan Udruge i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava;
 • upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Udruge;
 • imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Udruge ( strukovne grupe );
 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvještava skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

  2. 2. Predsjednik

Članak 32.

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 3 člana u skupštini.

Predsjednik može biti izabran ako je za njega glasovalo 2/3(dvije trećine) prisutnih članova. Ako je više kandidata i nijedan nema 2/3 većinu u novi krug idu dva kandidata s najviše glasova. U drugom krugu pobjeđuje onaj kandidat koji dobije najviše glasova prisutnih članova.

Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad skupštini.

Članak 33.

Predsjednik:

 • osigurava pravilan i zakonit rad Udruge;
 • rukovodi radom udruge, te predstavlja i zastupa Udrugu;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;
 • brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora;
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor;
 • u slučaju prestanka postojanja Udruge obavlja dužnost likvidatora;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

  2. 3. Tajnik

Članak 34.

Tajnik:

 • obavlja stručne poslove za Udrugu;
 • brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Udruge;
 • pomaže u radu predsjedniku Udruge i predsjednicima drugih tijela;
 • brine o osiguravaju javnosti rada Udruge i poslovima informiranja;
 • obavlja i druge poslove koji su mu dati u nadležnost predsjednika ili Skupštine
 • saziva sastanke u dogovoru sa predsjednikom, te vodi zapisnik.

  2. 4. Nadzorni odbor

Članak 35.

Nadzorni odbor nadzire cjelokupno poslovanje Udruge.

Nadzorni odbor ima (3) tri člana, koje bira Skupština iz svojih redova.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe članovi na konstituirajućoj sjednici.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 36.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost u cjelokupnom poslovanju Udruge;
 • nadzire izvršenje ugovornih i drugih obveza;
 • prati i analizira ostvarivanje financijske politike i financijskog plana Udruge.

3. Radna tijela

Članak 37.

Izvršni odbor može osnivati stalna ili privremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenje, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku.

 

V. MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 38.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Udruzi, kao i prava i obveze koje joj pripadaju čine imovinu Udruge.

Članak 39.

Udruga ostvaruje sredstva za rad i izvršenje svojih ciljeva i zadaća od:

 • dotacija, općine, županije, države i dr;
 • prihoda od imovine i prava;
 • prihoda od publikacije koje izdaje udruga;
 • članarina;
 • drugih izvora prihoda, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Izvršni odbor utvrđuje osobe s ovlaštenjima u financijskom poslovanju.

Članak 41.

Udruga može stjecati nepokretne i pokretne stvari.

Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretnih stvari, kao i davanju u zakup nekretnina ako one postoje.

 

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 42.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Udruge obavljaju predsjednik, tajnik i članovi Izvršnog odbora ili predsjednici strukovnih grupa.

Članak 43.

Obavljanje stručno – administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge Ustanove, organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o dijelu ili autorskim ugovorom.

Poslovi koji se osiguravaju ugovorom o dijelu ili autorskim ugovorom može ugovoriti predsjednik ili tajnik Udruge.

 

VII. INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

Članak 44.

Radi što potpunijeg informiranja javnosti i članova Udruge o svom radu, Udruga može izdavati svoje glasilo (bilten, novine i sl.) sukladno zakonu, odnosno formirati svoje web stranice.

Članak 45.

Udruga može izdavati i druga sredstva javnog informiranja i komuniciranja  (periodične publikacije, knjige, informativne filmove, video- vrpce, fotografije, letke, plakate i druge tiskane stvari) sukladno zakonu.

 

VIII. NAGRADE  I  PRIZNANJA

Članak 46.

Udruga može ustanoviti i dodjeljivati nagrade i priznanja ustanovama, organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju poduzetništva.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

Članak 47.

Udruga može pojedinca, izuzetno zaslužnog za razvitak poduzetništva na području djelovanja Udruge, proglasiti počasnim članom Udruge.

Izvršni odbor dodjeljivat će nagrade poduzetnik godine najuspješnijem i najzaslužnijem pojedincu, organizaciji za razvitak poduzetništva na području djelovanja Udruge .

Uvjete i način proglašenja za poduzetnika godine, najuspješnije organizacije uređuje se aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

 

IX. NAČIN  I  POSTUPAK  DONOŠENJA  STATUTA I  DRUGIH  AKATA

Članak 48.

Inicijativu za donošenje, te za izmjene i dopune statuta i drugih akata mogu dati:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • 10 članova Udruge

Inicijativu iz stavka 1. ovog članka razmatra i prijedlog priprema Izvršni odbor i dostavlja članovima Udruge radi pribavljanja mišljenja i primjedaba. Članovi Udruge su dužni u roku od 7 dana po primitku prijedloga obavijestiti Udrugu o primjedbama i mišljenjima.

Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog ili donosi odluku.

Članak 49.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

Izmjene i dopune statuta i ostalih akata donose se na način po postupku za njihovo donošenje.

Autentično tumačenje statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

 

X. PRESTANAK  UDRUGE

Članak 50.

Udruga prestaje u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 51.

U slučaju prestanka Udruge imovina Udruge prelazi u vlasništvo udruge koja nastavlja djelatnost na razvoju poduzetništva na području djelovanja Udruge. Ukoliko nema takve udruge imovina Udruge prelazi u vlasništvo Općine Trnovec Bartolovečki.

 

XI. ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu državne uprave.

Trnovec, 29. siječnja 2005.